...πάντα θα βλέπω αυτά που προορίζονται για μένα, ακόμη κι αν δε μπορείς να με δεις...
Προάγγελος

Ματθαίος, Κεφάλαιο Η, Στίχ. 5-9


Όταν δε ο Ιησούς εμβήκεν εις την Καπερναούμ, ήλθε προς αυτόν εις εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρεκάλει και του έλεγε «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκοιτος εις το σπίτι παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνους».
Και λέγει εις αυτόν ο Ιησούς «Θα έλθω εγώ εις το σπίτι σου και θα τον θεραπεύσω».
Και ο εκατόνταρχος απεκρίθη και είπε «Κύριε, δεν είμαι άξιος διά να εισέλθεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου Αλλά μόνον ειπέ με απλούν λόγον αυτό που θέλεις και θα ιατρευθή ο δούλος μου. Διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι, υπεξούσιος, που λαμβάνω διαταγάς από ανώτερους, έχων υπό τις διαταγάς μου στρατιώτας και λέγω εις τούτον τον στρατιώτην πήγαινε και πηγαίνει και εις τον άλλον λέγω κάμε αυτό και εκτελεί. Πόσο μάλλον θα εκτελεστεί ο λόγος ο ιδικός σου που δεν είσαι υπό τας διαταγάς κανενός αλλά έχεις εξουσίαν επί όλων των αοράτων δυνάμεων!»

Δεν υπάρχουν σχόλια: